Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  „DAMY RADĘ”

Stowarzyszenie „DAMY RADĘ”

ul. Sikorskiego 24 65-450 Zielona Góra

NIP: 9730854481 REGON: 080072655

Numer konta: 05 2030 0045 1110 0000 0395 4220

 

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

Art. 1.

Stowarzyszenie „Damy Radę” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prowadzi w różnych formach działalność  na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju dzieci i młodzieży.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej Ustawy o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

Art. 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

Art. 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

 

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

Art. 8.

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:

1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;

3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są  zbliżone do Stowarzyszenia;

4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;

5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form  pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;

6.  tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;

7.  zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;

8.  rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10. prowadzi działalność postpenitencjarną;

11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej  pomocy społecznej;

12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art. 9.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jej Statutu.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

-biernego i czynnego prawa wyborczego;

-korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

-udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

-zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Art. 10.

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;

3. płacenia składek członkowskich.

Art. 11.

Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje w drodze Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek

osoby zainteresowanej wyrażony poprzez złożenie pisemnej deklaracji.

Art. 12.

1. członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą;

2. wykreślenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek:

-dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

-decyzji władz Stowarzyszenia wyrażonej odpowiednią uchwałą;

-niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat;

3. wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez jej władze.

Art. 13.

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia na członka lub o wykreśleniu

służy zainteresowanemu prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uchwale. Uchwała Walnego

Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

Art. 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

2.Zarząd Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 15.

Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Art. 16.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 17.

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na cztery lata.

Art. 18.

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

-z głosem stanowiącym – członkowie;

-z głosem doradczym – zaproszeni goście;

2. o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się członków co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

3. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych;

4. w przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej jednak niż po upływie jednej godziny od I terminu.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków (za wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia).

6. Głosowanie jest jawne.

Art. 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

3. wybór Zarządu Pracowni i Komisji Rewizyjnej. W sytuacji wyboru Zarządu  ze wskazaniem funkcji pełnionej w Stowarzyszeniu, tj. Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz Skarbnika.

4. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jej majątku;

6. odwoływanie władz Stowarzyszenia;

7. podejmowanie uchwał objętych porządkiem obrad.

Art. 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 ogólnej liczby członków lub z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Art. 21.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. składa się z 3-5 osób.

2. wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa oraz Skarbnika. Możliwym jest wybór dwóch dodatkowych Członków Zarządu.

3. zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.

4. podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów w zarządzie decydujący głos ma Prezes Stowarzyszenia. Uchwały Władz Stowarzyszenia, podejmowane w sprawach należących do zakresu ich działania, są wiążące dla członków Stowarzyszenia, których te uchwały dotyczą.

Art. 22.

 Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia;

2. kierowanie jej bieżącą działalnością;

3. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków;

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

5. powoływanie wszelkiego rodzaju organów pomocniczych;

6. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 23.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń nie dotyczących spraw majątkowych Stowarzyszenia, jak również do podpisywania dokumentów finansowych wymagane są podpisy co najmniej dwa podpisy osób wchodzących w skład Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 24.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Składa się z co najmniej 3 członków, którzy na pierwszym spotkaniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Pracowni ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Art. 25.

 Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Art. 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

-kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

-występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień;

-przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu;

-wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Pracowni

 

Art. 27.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

nieruchomości, ruchomości i fundusze, na które składają się:

- składki członkowskie;

- dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

- dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, itp.

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia „Damy Radę”.

Art. 28.

Wysokość składek członkowskich ustalana jest w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Powinny być one wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

Art. 29.

Sposób zawierania zobowiązań finansowych reguluje artykuł 23.

Art. 30.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

Art. 31.

Uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w I terminie, co najmniej połowy członków, w II terminie większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne.

Art. 32.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.